با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

درصدها و رتبه های قبولی ارشد فقه و مباني حقوق

ردیف دانشگاه / توضیحات رتبه منطقه 1 رتبه منطقه 2 رتبه منطقه 3
1 دانشگاه فردوسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 1274 1132 642
2 دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-- قم 1979 1937 1343
3 دانشگاه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی 2253 2337 1712
4 تربیت معلم سبزوار فقه و مبانی حقوق اسلامی 2514 2728 2087
5 دانشگاه شهید چمران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2709 3020 2359
6 دانشگاه مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2811 3189 2521
7 دانشگاه شهید باهنر فقه و مبانی حقوق اسلامی--شبانه 4199 5316 4923
8 دانشگاه بوعلی سینا فقه و مبانی حقوق اسلامی--شبانه 4352 5535 5182
9 دانشگاه ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی 4422 5641 5306
10 دانشگاه سیستان و بلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی 4495 5761 5448
11 تربیت معلم سبزوار فقه و مبانی حقوق اسلامی--شبانه 4509 5783 5475
12 دانشگاه سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی 4524 5808 5505
13 دانشگاه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی--شبانه 5002 6602 6411
14 دانشگاه شهید مطهری فقه و حقوق اسلامی 5105 6780 6613
15 دانشگاه رازی کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی--شبانه 7549 11236 11794
16 پیام نور تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی-- مجتمع تهران جنوب 9216 14422 15562
17 پیام نور مشهد فقه و مبانی حقوق اسلامی 11319 18573 20751
18 پیام نور تبریز فقه و مبانی حقوق اسلامی 15191 27147 31392  
19 پیام نور ارومیه فقه و مبانی حقوق اسلامی 19630 37887 45176
20 پیام نور کرج فقه و مبانی حقوق اسلامی 21185 41906 50420
21 پیام نور نیشابور فقه و مبانی حقوق اسلامی 25465 53127 65752
22 پیام نور بابل فقه و مبانی حقوق اسلامی 26593 56274 70161
23 پیام نور سبزوار فقه و مبانی حقوق اسلامی 26766 56759 70842
24 پیام نور فومن فقه و مبانی حقوق اسلامی 27337 58350 73080
25 پیام نور قم فقه و مبانی حقوق اسلامی 28453 61464 77460
26 پیام نور گنبد کاووس فقه و مبانی حقوق اسلامی 30222 66464 84605
27 پیام نور پاکدشت فقه و مبانی حقوق اسلامی-- قیام دشت 32833 74444 96179
28 پیام نور سنندج فقه و مبانی حقوق اسلامی 34905 80736 105583
29 پیام نور فراشبند فقه و مبانی حقوق اسلامی 42179 103565 139572