با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

فروشگاه حافظون
پیشنهاد ویژه
بسته کامل دکتری علوم قرآن و حدیث
بسته کامل دکتری علوم قرآن و حدیث

قیمت:5,960,000 ریال
قیمت:4,170,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته کامل آموزشی ارشد فلسفه و کلام
بسته کامل آموزشی ارشد فلسفه و کلام

قیمت:5,960,000 ریال
قیمت:4,170,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته کامل ارشد علوم قرآن و حدیث
بسته کامل ارشد علوم قرآن و حدیث

قیمت:5,580,000 ریال
قیمت:3,900,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته کامل ارشد فقه و مبانی حقوق
بسته کامل ارشد فقه و مبانی حقوق

قیمت:4,070,000 ریال
قیمت:2,850,000 ریال

دروس تخصصی دکتری علوم قرآن و حدیث
دروس تخصصی دکتری علوم قرآن و حدیث

قیمت:3,660,000 ریال
قیمت:2,750,000 ریال

پیشنهاد ویژه
دروس تخصصی ارشد قرآن و حدیث
دروس تخصصی ارشد قرآن و حدیث

قیمت:3,280,000 ریال
قیمت:2,620,000 ریال

لوح فشرده صوتی متن خوانی و اعراب القرآن
لوح فشرده صوتی متن خوانی و اعراب القرآن

قیمت:3,000,000 ریال
قیمت:2,500,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی عربی
بسته آموزشی عربی

قیمت:2,300,000 ریال
قیمت:1,840,000 ریال

پیشنهاد ویژه
دروس تخصصی ارشد فلسفه و کلام
دروس تخصصی ارشد فلسفه و کلام

قیمت:2,140,000 ریال
قیمت:1,720,000 ریال

پیشنهاد ویژه
دروس تخصصی ارشد فقه و مبانی حقوق
دروس تخصصی ارشد فقه و مبانی حقوق

قیمت:1,770,000 ریال
قیمت:1,410,000 ریال

بسته تست تخصصی ارشد فلسفه
بسته تست تخصصی ارشد فلسفه

قیمت:1,520,000 ریال
قیمت:1,210,000 ریال

تفسیر ارشد
تفسیر ارشد

قیمت:1,020,000 ریال
قیمت:870,000 ریال

فلسفه
فلسفه

قیمت:1,050,000 ریال
قیمت:840,000 ریال

علوم قرآن ارشد
علوم قرآن ارشد

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

تست صرف و نحو
تست صرف و نحو

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

صرف و نحو
صرف و نحو

قیمت:840,000 ریال
قیمت:710,000 ریال

تست فلسفه
تست فلسفه

قیمت:730,000 ریال
قیمت:620,000 ریال

علوم حدیث ارشد
علوم حدیث ارشد

قیمت:700,000 ریال
قیمت:590,000 ریال

تفسیر دکتری
تفسیر دکتری

قیمت:650,000 ریال
قیمت:550,000 ریال

فن ترجمه عربی
فن ترجمه عربی

قیمت:600,000 ریال
قیمت:500,000 ریال

کلام
کلام

قیمت:560,000 ریال
قیمت:480,000 ریال

منطق
منطق

قیمت:530,000 ریال
قیمت:450,000 ریال

تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن
تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن

قیمت:700,000 ریال
قیمت:420,000 ریال

تست منطق
تست منطق

قیمت:450,000 ریال
قیمت:380,000 ریال

تست فقه
تست فقه

قیمت:450,000 ریال
قیمت:380,000 ریال

علوم قران دکتری
علوم قران دکتری

قیمت:400,000 ریال
قیمت:340,000 ریال

علوم حدیث دکتری
علوم حدیث دکتری

قیمت:350,000 ریال
قیمت:300,000 ریال

تست کلام
تست کلام

قیمت:340,000 ریال
قیمت:290,000 ریال

تست اصول فقه
تست اصول فقه

قیمت:340,000 ریال
قیمت:290,000 ریال

هزینه پست 6 محصول به بالا
هزینه پست 6 محصول به بالا

قیمت:200,000 ریال

هزینه پست 2 تا 5 محصول
هزینه پست 2 تا 5 محصول

قیمت:150,000 ریال

هزینه پست تک محصول
هزینه پست تک محصول

قیمت:100,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد